Ochrana osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 

Vážení zákazníci!

 

Veľmi si vážime Vašu dôveru a venujeme veľkú pozornosť otázkam ochrany Vášho súkromia, ochrane Vašich osobných údajov pred ich neoprávneným nakladaním.

 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo, prostredníctvom internetovej stránky https://betterme.sk

 

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

 

 

 1. Prevádzkovateľ betterme s.r.o.,so sídlom G. Masaryka 1112/30, 075 01 Trebišov, IČO: 53888162, DIČ: 2121534294 získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://betterme.sk

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  • uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa;
  • Marketingové zasielanie Newsletterov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

 

 1. Osobnými údajmi dotknutej osoby sú:
  • označenie dotknutej osoby (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, pokiaľ ide o fyzickú osobu; obchodné meno, IČO, IČ DPH/DIČ, miesto podnikania, pokiaľ ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH/DIČ),
  • telefonický kontakt,
  • e-mailová adresa a poštová adresa,
  •     spôsob dodania tovaru (miesto dodania tovaru, ak je možné) s uvedením miesta, do ktorého má byť objednaný tovar doručený, t. j. s uvedením adresy, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje doktnutých osôb, tento súhlas je potrebný aj pre Newslettery. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 

 1. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho dotknutá osoba záujmom o službu alebo tovar očakáva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi ním a dotknutou osobou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje.

 

 1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. Na všetky vyššie uvedené účely sú využívané aj cookies, pixely a podobné nástroje. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení dotknutých osôb počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o prehliadači alebo mobilnom zariadení dotknutých osôb a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" - rôznu dobu uloženia v zariadeniach dotknutých osôb. Niektoré cookies sa vymažú zo zariadenia po tom, ako sa okno prehliadača zatvorí, iné zostávajú aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená vrozsahu:
  • 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy,
  • 10 rokov od udelenia súhlasuna spracúvanie osobných údajov na marketingové účely.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. Vystavenie prvej kópie podľa bodu č. 9 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu č. 18, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  •    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu č. 18 odsek 2., jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 

 1. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Kontakt a objednávky: internetová stránka predávajúceho: https://betterme.sk,

Poštová adresa a prevádzkareň: G. Masaryka 1112/30, 075 01 Trebišov,

IČO: 53888162, DIČ: 2121534294, tel. č.: +421 948 621 001, e-mail: info@betterme.sk,

Fio Banka Slovensko (Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky), IBAN: SK53 8330 0000 0024 0201 8966

loader