Obchodné podmienky

betterme s.r.o.

G. Masaryka 1112/30, 075 01 Trebišov

IČO: 53888162, DIČ: 2121534294

(ďalej len "predávajúci")

(ďalej len "VOP")

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

 

 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Návrh predávajúceho dodať tovar alebo produkt prezentovaný v elektronickom obchode nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Prezentácia tovaru alebo produktu v elektronickom obchode je iba informatívneho charakteru. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

 

 1. Objednávka tovaru alebo produktu obsahuje nasledovné údaje:
  • označenie kupujúceho (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, pokiaľ ide o fyzickú osobu; obchodné meno, IČO, IČ DPH/DIČ, miesto podnikania, pokiaľ ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH/DIČ),
  • telefonický kontakt kupujúceho,
  • e-mailovú adresu a poštovú adresu kupujúceho,
  • označenie objednaného produktu alebo tovaru s uvedením počtu kusov objednaného tovaru,
  • spôsob dodania tovaru (miesto dodania tovaru ak je možné) kupujúcemu s uvedením miesta, do ktorého má byť objednaný tovar doručený, t. j. s uvedením adresy, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný
  • spôsob platby kúpnej ceny za objednaný produkt alebo tovar za náklady na dodanie objednaného tovaru:
   1. bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho uvedený v týchto VOP
   2. dobierkou
   3. platba cez platobnú bránu Gopay.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke.

 

 1. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, a to najmä s uvedením vyššie uvedených údajov, označenia ceny objednaného produktu alebo tovaru, platobných podmienok (spôsob platby za objednaný tovar a produkt), dodacích podmienok (údaj o predpokladanom termíne a nákladoch dodania tovaru do miesta dodania určeného v objednávke), údaje o predávajúcom. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho a objednávku potvrdí alebo odmietne až po súhlase kupujúceho.

 

 1. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr. nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.).

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Dodacie podmienky

 

 1. Dodávka produktov sa realizuje dodaním produktu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo sprístupnením produktu v zákazníckej zóne internetovej stránky predávajúceho. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované v čo možno najkratšom termíne, najneskôr do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho do miesta dodania tovaru. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardnej veľkosti. V prípade zmeny predpokladaného termínu dodania tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho e-mailom.

 

 1. Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru (ďalej len "dodanie tovaru"). Dopravu do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci.

 

 1. Rozvoz tovaru predávajúci zabezpečuje na území Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod. (ďalej aj ako "dopravca"). Náklady na dopravu sú stanovené na základe cenníka stanoveného treťou osobou (prepravnou spoločnosťou / kuriérom a pod.). Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného a riadne dodaného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

 

 1. Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby potvrdiť na dodacom liste dodanie a prevzatie tovaru.

 

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru do miesta dodania tovaru, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade platby na základe faktúry je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, obalu uvedených v informačných materiáloch predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar predávajúcemu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci, ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@betterme.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, má zaslať predávajúcemu spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla dokladu o úhrade, čísla a dátumu objednávky, dátumu predaja, špecifikácie tovaru a čísla účtu pre vrátenie obdržaných platieb. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný tovar zasielať takým spôsobom, aby bol poistený a chránený pred poškodením, pričom predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pred jeho doručením do miesta určenia t.j. na adresu predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar nepoškodený vrátane dokladu o zaplatení v originálnom obale na adresu predávajúceho.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

 

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal za tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) a o hodnotu spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade: ak je objednávka neštandardnej veľkosti, alebo ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom alebo dohodnutom termíne, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal.

 

 1. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia VOP

 

 1. Údaje obsiahnuté v objednávke kupujúceho alebo podmienky obsiahnuté v kúpnej zmluve je možné meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.
 4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatné platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci vyhlasuje, že s podmienkami kúpy tovaru predávajúceho bol riadne oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky a VOP sa zaväzuje dodržiavať.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. 

Kontakt a objednávky: internetová stránka predávajúceho: https://betterme.sk,

Poštová adresa a prevádzkareň: T. G. Masaryka 1112/30, 075 01 Trebišov,

IČO: 53888162, DIČ: 2121534294, tel. č.: +421 948 621 001, e-mail: info@betterme.sk,

Fio Banka Slovensko (Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky), IBAN: SK53 8330 0000 0024 0201 8966

 

loader